Klassificering vid import

Som importör bör man försäkra sig om att varorna klassificerat på ett korrekt sätt, för att undvika de problemen som felaktig klassificering innefattar.

international_law_court

 

Varor som importeras till EU klassificeras beroende på vad det är för sorts vara det är. Den här klassificeringen bestämmer då hur hög tullsatsen för varan blir, och den kan skilja från 0% till över 10%. Produktklassificeringen sker med stöd av tulltaxan och följer särskilda klassificeringsregler. Hur varan klassificeras beror bland annat på varans material, hur den är utformad och vad den kan användas till.

I och med att nya produkter utvecklas hela tiden hamnar tulltaxan efter och det blir svårare att klassificera varor. Liknande produkter kan få olika klassificering beroende på användningsområde, och tullsatserna kan skilja sig beroende på ifall produkterna skickas kompletta och färdigpaketerade eller om de skickas i separata delar.

Det är inte ovanligt att klassificering av produkter sker på rutin utan att reda ut hur de faktiskt ska klassificeras. Som importföretag så bör man inte lita på att tullombudet har genomfört en korrekt klassificering, utan måste egenhändigt försäkra sig om att det är korrekt gjort. Annars är det risk att man försätter sig i en besvärlig situation, där för låg tullsats tillämpats. Ifall Tullverket granskar försändelsen så finns risk för indragna tillstånd och sanktionsavgifter. I fallet då tullsatsen varit för hög så har det istället en negativ inverkan på importörens resultat.