Angående beskattning vid import

När det gäller import måste man vara medveten om vad som gäller angående beskattning. Här gräver vi ned oss lite mer i detta ämne och tittar på vad det är som gäller i olika situationer.

import_340245431

Idag använder vi begreppet import för att referera till varor som förs in i Sverige från något land utanför EU. Denna vara så då rent fysiskt transporteras till Sverige, men denna vara kan ha transporterats genom ett annat land inom EU. Varje vara som förs in till Sverige måste genomgå tullklarering, vilket är en gemensam benämning för alla de åtgärder Tullverket gör för expediering av gods eller transportmedel in och ut ur landet. Tullklareringen avgör om en vara godkänns för import.

Normalt sett är det även Tullverket som ser till att en produkt skattas för när den förs in i Sverige, som när ett företag som inte är registrerad till mervärdesskatt i Sverige eller en privatperson importerar en vara. Denna skatt kallas normalt sett för tullavgift eller importtull. Detta var förut en väldigt betydelsefull inkomstkälla för staten, men idag använder man mest tullavgifter för att utjämna vissa skillnader i priser.

Men det finns även förutsättningar då Skatteverket är beskattningsmyndigheten. Detta är då mervärdesskatten måste betalas vid import då en importör som är registrerad till mervärdesskatt i Sverige och agerar i egenskap av en beskattningsbar person vid import. Från och med den 1 januari 2016 är Skatteverket även beskattningsmyndigheten för denna skatt när importen utförs av en juridisk person som är registrerad till mervärdes skatt även när denne inte agerar i egenskapen av en beskattningsbar person. Men om en person som är registrerad till mervärdesskatt, men inte agerar i egenskap av en beskattningsbar person vid importen, faller det åter igen tillbaka på Tullverket att agera som den beskattande myndigheten.

Varor som ofta undras över när det gäller import och skatt är såklart bilar. Det är relativt vanligt att köpa en bil från ett annat land idag, men som vi tidigare definierade import blir ju detta endast en fråga när man tar in någon från ett land utanför EU. Det händer ju dock att detta är fallet, som när folk vinner en bil i en internationell tävling. I detta fall skulle då vinnaren behöva anmäla importen av bilen till Tullverket och betala både tull och moms. Men det finns även undantag beroende på hur man kom att bli ägaren av bilen, som om bilen förs in i landet i samband med inflyttning eller om den erhållits genom ett arv eller testamente och sedan förs in.

Den 1 maj 2016 tillträdde en ny tullag i vilken det saknas bestämmelser om enhetstillstånd. Detta tillstånd medgav tidigare att en importör fullgör sin skyldighet att deklarera och betala tull till en viss tullmyndighet även om varorna importeras till en annan EU-stat. Eftersom bestämmelserna kring detta nu saknas i den nya lagen har regeringen bedömt att den nya lagens bestämmelser ej ska användas angående just detta och kan komma att återkomma till denna fråga i framtiden.

Den som är skatteskyldig för mervärdesskatten vid import är samma person, juridisk eller inte, som var skyldig att betala tull om varan hade varit tullbelagd. Detta kan vara viktigt att veta när det gäller varor som är tullbefriade eller när en vara förs in till Sverige från en plats som ligger i tullområdet i EU men inte i mervärdesskattområdet. Ett exempel på detta är Åland.

En importör kan även använda sig av ett ombud eller en annan deklarant vid import. Under vissa omständigheter kan det även bli så att ombudet blir skatteskyldig istället för importören. Ett fall är då ombudet har uppgivit fel importör i tulldeklarationen. Upptäcks detta i tid ser man bara till att ställa detta till rätta, men om det inte upptäcks förrän varorna faktiskt har frigjort, anses ombudet ha handlar i sitt eget namn och för egen räkning och blir därför tullskyldig för varorna. Detta är även fallet då en person som inte är tullombudet agerar som deklarant för importörens räkning utan att någon angivit detta i tulldeklarationen.